12 Липня, 2017

Травень-Червень2017

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за травень-червень 2017 року

 

 1. Sciencia Vincemus!: Наукою переможемо: до 2-річчя створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ ім. Т. Шевченка /упоряд.: С. Я. Фурса, Т. М. Кучер.- К.: ЦУЛ, 2013.-88с.+48іл.
 1. Андрияшко М. Опека и попечительство над несовершеннолетними в Республике Беларусь: монография.- Барановичи: РИО БарГУ, 2014.-329с.
 1. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. /І. М. Мазур, У. Я. Андрусів, О. Л. Гальцова, Т. П. Кулик; за ред.. У. Я. Андрусів.-Івано-Франківськ: НАІР, 2017.- 348с.
 1. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні /авт.-уклад. В. Мусіяка.- К.: Центр Разумкова; Заповіт, 2017.- 780с.
 1. Бедрій А. Українська держава відновлена актом 30 червня 1941 року.-Калуш: Толока, 1991.- 32с.
 1. Виклики інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних технологій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 5-6 трав. 2017 р.) /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ун-ту Короля Данила,2017.- 130с.
 1. Вівчарик М. М., Панченко П. П., Чмихова В. І. Українська нація: шлях до самовизначення.- К.: Вища шк., 2001.
 1. Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика: кол. моногр. /за заг. ред. В. М. Стратонова, Є. Л. Стрельцова.- Херсон: ВД «Гельветика», 2015.- 340с.
 1. Графіка. Естамп в сучасності: каталог виставки студ. робіт до 20-річчя Івано-Франк. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького /ред., упоряд. Н. І. Золотарчук.- Івано-Франківськ: Вид. Кушнір Г. М., 2017.- 20с.:іл.- 4 прим.
 1. Групи негативної спрямованості в місцях позбавлення волі: проблеми протидії: монографія /за заг. ред. Т. А. Денисової.- Запоріжжя:Просвіта, 2012.- 292с.
 1. Дахно І. І. Міжнародне приватне право: навч. посіб.- К.: МАУП, 2001.-312с.
 1. Діалоги івано-франківців у запитаннях і відповідях, які записав та опрацював В. Стасюк.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006.- 60с.
 1. Документи Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви (м. Львів, 30черв. – 4лип. 2002 р.) /упоряд. М. Димид.- Львів: Богослов. Акад., 2002.- 240с.: іл.
 1. Застосування ОВК норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення ЄВРО-2012: навч. посіб. /за заг. ред. П. Л. Фріса.- Івано-Франківськ; Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011.- 868с.
 1. Земля: договори, суд, законодавство: наук.-практ. посіб. /за заг. ред. С. Я. Фурси.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2008.- 832с.
 1. Кармаза О. О. Правовий статус біженця та процедура його отримання.-К.: Вид. Фурса С. Я., 2006.- 128с.- 7 прим.
 1. Кармаза О. О., Чопенко В. О. Спосіб забезпечення виконання зобов’язання: Застава.- К.: Вид. Фурса С. Я., 2008.- 114с.- 6 прим.
 1. Кафедра соціального права Львівського національного університету ім.. І. Франка: 40 років наукової та освітньої діяльності /упоряд.: П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З. Я. Козак.- Львів, 2016.- 80с.
 1. Кельман М. С. Методологія як форма мислення і складова культури дослідника: навч. посіб. для аспірантів та магістрів.- Львів: Растр-7, 2017.- 220с.- 3 прим.
 1. Клименко О.  М.  Договір  довічного  утримання  (догляду).-  К.:  Вид.Фурса С. Я., 2009.- 40с.- 16 прим.
 1. Коментар до Конституції України /В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін.- К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1996.-376с.
 1. Косенко В. М. Договір найму (оренди).- К.: Вид.: Фурса С. Я., 2009.-64с.- 10 прим.
 1. Косенко В. М. Договір позички і договір позики.- К.: Вид. Фурса С. Я.,2008.- 52с.- 10 прим.
 1. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник /О. О. Волобуєва, М. Л. Лобойко, Т. О. Лоскутов та ін.- К.: ВД «Дакор»,2015.- 172с.
 1. Кримінально-виконавче право. Практикум: навч. посіб. /за заг. ред. В. В. Шаблистого.- Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016.-168с.- 2 прим.
 1. Кримінологія: бібліогр. довід. /упоряд.: К. С. Босак, С. Ф. Денисов, М. О. Єфімова; за заг. ред.. С. Ф. Денисова.- Запоріжжя: КПУ, 2010.-488с.
 1. Кримінологія. Загальна частина: альбом схем /авт..-упоряд.: С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик, О. С. Шеремет.- Чернігів: ПАТ«ПВК «Десна», 2015.- 658с.
 1. Лаврів О. Я. Трудове право України в схемах: навч. посіб. – Івано-Франківськ: ЛІК, 2011.- 188с.
 1. Лелека В. М. Захист Вітчизни: курс навчання юнаків, 10 кл.: розробки уроків.- Харків: Ранок, 2016.- 240с.
 1. Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: навч. посіб.- К.:ВАІТЕ, 2014.- 280с.
 1. Лопатін А. В. Процесуальні засоби усунення судових помилок у цивільному судочинстві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2017.- 193с.
 1. Лопатін А. В. Процесуальні засоби усунення судових помилок у цивільному судочинстві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;міжнародне приватне право /Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2017.- 16с.- 2 прим.
 1. Луцький А. І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні: монографія.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.- 312с.- 6 прим.
 1. Навчально-методичніматеріали з факультативного курсу «Юридична клініка» /уклад. Н. О. Стьопіна,В. А. Ватрас, Т. В. Грушкевич.-Хмельницький: ХУУП, 2005.- 40с.
 1. Неліпович (Бойко) Г. І. Юридична конструкція як засіб структурування правової інформації: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Львів. держ. ун-т внутр. справ.- Львів, 2017.- 223с.
 1. Неліпович (Бойко) Г. І. Юридична конструкція як засіб структурування правової інформації: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2017.- 20с.- 2 прим.
 1. Патлачук О. В. Доктрини природоохоронного права: історико-правове дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2017.-187с.
 1. Патлачук О. В. Доктрини природоохоронного права: історико-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ,2017.- 20 с. – 2 прим.
 1. Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів: монографія /за заг. ред. Т. А. Денисової.- Запоріжжя: Просвіта, 2011.- 270с.
 1. Право соціального забезпечення: навч. посіб. /П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, С. М. Синчук та ін..; за ред.. П. Д. Пилипенка.- К.: ВД «Ін Юре», 2006.- 496с.
 1. Правова наукова школа Фурси С. Я. /упоряд.: Є. І. Фурса, О. М. Нікітюк.- К.: Алерта, 2016.- 456с.
 1. Практикум з кримінального права України. Загальна частина: навч. посіб. /за заг. ред. В. В. Шаблистого.- Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017.- 352с.
 1. Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 5-6 трав. 2017 р.) /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ун-ту Короля Данила, 2017.- 376с.
 1. Проектна діяльність – проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 5-6 трав. 2017 р.) /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ун-ту Короля Данила, 2017.- 108с.
 1. Проти насильства: збірка /упоряд. Л. Денисенко.- К.: ВАІТЕ, 2016.-322с.
 1. Рябчинська О. П. Система покарань в Україні: поняття, значення та принципи побудови: монографія.- Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд,2013.- 448с.
 1. Сімейний кодекс України: наук.-практ. комент. /за заг. ред. С. Я. Фурси.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2008.- 1248с.- 6 прим.
 1. Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму: посібник. Частина 1.- Львів: Астролябія, 2003.- 232с.
 1. Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Івано-Франківськ, 7 квіт. 2016р.).- Івано-Франківськ:ІФУПіКДГ, 2016.- 375с.
 1. Сучасні тенденції і перспективи соціально-економічного розвитку України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 5-6 трав. 2017 р.) /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ун-ту Короля Данила, 2017.- 105с.
 1. Тільки у Львові. Мандрівки древнім містом /текст О. Ганущак.- Львів:Афіша, 2002.- 72с.: іл..
 1. Фомішин С. В., Шутак І. Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності: навч. посіб.- К.: Кондор, 2009.- 453с.- 3 прим.
 1. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Адвокат у цивільному процесі: наук.-практ. посіб.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2008.- 452с.- 10 прим.
 1. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадковий договір.- К.: Вид. Фурса С. Я.,2009.- 76с.- 12 прим.
 1. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Закон України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: наук.-практ. комент.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2008.- 1172с.- 2 прим.
 1. Фурса С., Фурса Є., Щербак С., Волков С. Цивільний процесуальний кодекс: наук.-практ. комент. Том 1.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2010.-1044с.
 1. Фурса С., Фурса Є., Щербак С., Волков С. Цивільний процесуальний кодекс: наук.-практ. комент. Том 2.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2009.-816с.
 1. Фурса С. Я., Кармаза О. О. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика: наук.-практ. посіб.- К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2009.- 704с.- 16 прим.
 1. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: учебник.- М.: Высш. Шк., 1991.- 512с.
 1. Чого нас вчить Біблія?.- Німеччина: Вид-во Wachtturm Bibel, 2016.-223с.
 1. Шлях до кримінології. Пам’яті Анатолія Петровича Закалюка: зб. матеріалів /ред. А. Г. Снісаренко.- К.; Запоріжжя: КПУ, 2010.- 188с.
 1. Шутак І. Д. Теорія держави і права: навч.-метод. комплекс.- Івано-Франківськ: Прикарпат. юрид. ін.-т ЛьвДУВС, 2008.- 350с.- 5 прим.
 1. Шутак І. Д. Управлінське консультування: навч. посіб.- Херсон: Олді-плюс, 2008.- 282с.-  3 прим.
 1. Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: монографія.- Харків: Право, 2016.- 352с. – 2 прим.