14 Квітня, 2016

Лютий 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за лютий 2016 року

 
 1. Актуальні проблеми приватного права України: зб.ст. до ювілею д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Н.С.Кузнєцової.- К.ПрАТ «Юридична практика», 2014.- 564с.
 2. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. Криміналістика: підручник /за ред.. П.Д.Біленчука.- К.: Право, 1997.- 256с.
 3. Галянтич М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень: монографія.- К.: Наук.-дослід.ін-т приват.права і підприємництва, 2006.- 512с.
 4. Герасимів Л.Я. Граматичний практикум з англійської мови для студентів напрямів підготовки: 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.020207 «Дизайн».- Івано-Франківськ: ІФУПКДГ, 2014.- 60с. – (5прим.).
 5. Гражданское общество и развитие гражданского права: сб.ст. к юбилею д.ю.н., проф. Н.С.Кузнецовой /отв.ред. Р.А.Майданик, Е.В.Кохановская.- К.: ЧАО «Юридическая практика», 2014.- 656с.
 6. Гребенюк І.В. Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції скульптурного різьблення України: автореф.наук.роботи… звання доцента /Івано-Франківський ун-т права ім.. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2010.- 10с. – (2прим.).
 7. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навч.посіб.- К.: Центр навч.літ., 2004.- 212с.
 8. Зв’язки з громадськістю в судах [Електронний ресурс]: навч.-практ.посіб. – К.: USAID (проект «Справедливе правосуддя»), 2015.- 232с. (на диску).
 9. Каленюк О.М. Розвиток української правничої термінології на Західноукраїнських землях наприкінці Х1Х – на початку ХХ століття: автореф.дис….канд.юрид.наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького.- К., 2015.- 20с.
 10. Кафарський В. Нація і держава: Культура. Ідеологія. Духовність: наук.-просвіт.вид.- Івано-Франківськ: Плай, 1999.- 336с.
 11. Кафарський В.І. Право. Політика. Культура: зб.ст.- Івано-Франківськ: Прикарпат.юрид.ін-т ЛьвДУВС, 2009.- 445с.
 12. Кузнєцова Н.С. Вибрані праці.- К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014.- 544с.
 13. Ліщинська-Милян О.І. Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини ХХ століття : автореф.дис… канд.філос.наук: 09.00.05 – історія філософії /Львівський нац.ун-т ім.І.Франка .- Львів, 2001.- 20с.
 14. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: навч.посіб. /за ред.. В.П.Нагребельного.- Івано-Франківськ: Плай, 2003.- 284с.
 15. Мирянські спільноти Української Греко-Католицької Церкви: довідник /упоряд. О.Сорока.- Львів: Комісія у справах мирян УГКЦ, 2015.- 200с.: іл. – (2прим.).
 16. Міжнародне публічне право: підручник /за ред. В.Б.Репецького.- К.: Знання, 2012.- 438с.
 17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /за заг.ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернея.- К.: Юрінком Інтер, 2015.- 1064с.- (Бюл.законодавства і юрид.практики України, 2015.- №№ 7-10).
 18. Основи держави і права: посібник /Й.Г.Богдан, Н.Б.Болотіна, Л.В.Бориславський [та ін.]; за ред. М.І.Настюка.- Львів: Вільна Україна, 1994.-243с.
 19. Оцінювання якості роботи апеляційного, господарського, окружного адміністративного та загальних місцевих судів Івано-Франківської області.- Івано-Франківськ: ОРІЯНА, 2015.- 68с.
 20. Петрова І.М. Людинотворчий характер християнської духовності: автореф.дис. … канд..філос.наук /Ін-т філософії ім. Г.Сковороди НАН України.- К., 2000.- 18с.
 21. Правознавство: підручник /А.І.Берлач, С.С.Бичкова, Д.Карпенко [та ін.].- К.: Всеукр.асоц.вид. «Правова єдність», 2008.- 782с.
 22. Романюк В. Місто між двома Бистрицями [Історичний розвиток освіти та культури на Прикарпатті]: трилогія.- Кн.2.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.- 360с. – (15прим.)
 23. Романюк В. Під покровом Богородиці [Про церкву Святого Івана Богослова у смт. Богородчани]: трилогія.- Кн.1.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.- 352с.
 24. Савин Н.В. Педагогика: учеб.пособие.- М.: Просвещение, 1978.- 351с.
 25. Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи.- К.: USAID (проект «Справедливе правосуддя»), 2015.- 56с. (+ DVD -диск).
 26. Сучасні технології в будівництві: підручник /О.І.Менейлюк, В.С.Дорофєєв, Л.Є.Лукашенко [та ін.]; за ред. О.І.Менейлюка.- К.: Освіта України, 2011.- 534с.: іл.
 27. Сучасні технології в будівництві [Електронний ресурс]: підручник /Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури; О.І.Менейлюк, В.С.Дорофєєв, Л.Є.Лукашенко [та ін.]; за ред. О.І.Менейлюка.- Одеса: Евен, 2009.- 533с.:іл. (DVD – диск).
 28. Турчин М.М., Турчин В.В. Massenmedien Deutshe Presse [Засоби масової інформації Німеччини]: підручник.- Івано-Франківськ: Плай, 2002.- 317с.
 29. Шворак А.М. Консолідація земель сільськогосподарського призначення: автореф.дис….д-ра екон.наук: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища /Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.- К., 2016.- 38с.