16 Грудня, 2016

Листопад 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за листопад 2016 року

 
 1. АТО: захист прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їх сімей /авт. ідеї та відп. за вип.: В. Баєв, М. Сіома.- К.: Укр. Фундація прав. допомоги, 2016.- 98с. – 2 прим.
 2. Ванієв Е.С. Правове регулювання земельних відносин у Таврійській губернії (1783-1917 рр.): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Ельдар Серверович Ванієв; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка.- Львів, 2016.- 16с.
 3. Войцеховська Х.В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як учасник цивільних правовідносин: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Христина Віталіївна Войцеховська; Нац. акад. внутр. справ.- К., 2016.- 20с.
 4. Гавриленко В.В. Державний суверенітет та його трансформація в умовах європейської інтеграції: загальнотеоретичне дослідження: дис….канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Володимир Валерійович Гавриленко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом.- К., 2016.- 184с.
 5. Гавриленко В.В. Державний суверенітет та його трансформація в умовах європейської інтеграції: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Володимир Валерійович Гавриленко; Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2016.- 16с. – 2 прим.
 6. Данилюк А.І. Цивільно-правовий захист суб’єктивних цивільних прав інтелектуальної власності судом: дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Андрій Ігорович Данилюк; НДІ інтелект. власності НАПрНУ.- К., 2016.- 256с.
 7. Данилюк А.І. Цивільно-правовий захист суб’єктивних цивільних прав інтелектуальної власності судом: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Андрій Ігорович Данилюк; Івано-Франк.ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2016.- 20с. – 2 прим.
 8. Закон и жизнь: междунар. науч.-практ. правовой журн. М-ва юстиции Республики Молдова.- Кишинев: SRL «Cetatea de Sus», 2013.- №9/2 (261).- 296с.
 9. Зубкова Л.А. Цивільно-правове регулювання страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Любов Анатоліївна Зубкова; Нац. акад. внутр. справ.- К., 2016.- 19с.
 10. Казарян К.А. Шлюбний договір у міжнародному приватному праві: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ксенія Андріївна Казарян; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.- Харків, 2016.- 18с.
 11. Кашперська Т.Ц. Окреме провадження у справах про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів: автореф. дис…канд. юрид. наук.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Тамара Цезарівна Кашперська; Нац. акад. внутр. справ.- К., 2016.- 20с.
 12. Коротюк О.В. Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину: монографія /Акад. адвокатури України.- К.: ОВК, 2016.- 224с.
 13. Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан /під ред. В.Л. Менчинського; пер. на укр. Т.В. Руденко.- К.: ОВК, 2016.- 490с.
 14. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія /під ред. В.Л. Менчинського; пер. на укр. О.В. Лішевської.- К.: ОВК, 2016.- 284с.
 15. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. Кримінальний кодекс Республіки Молдова /під ред. В.Л.Менчинського; пер. на укр. Т.В.Руденко.- К.: ОВК, 2016.- 462с.
 16. Кримінальний кодекс Республіки Польща /під ред. В.Л. Менчинського; пер. на укр. В.С. Станіч.- К.: ОВК, 2016.- 138с.
 17. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб.- К.: КНУБА, 2015.- Вип.55.- 571с.
 18. Москаленко О.О. Ліцензія як форма розпорядження авторськими і суміжними правами: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олена Олександрівна Москаленко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.- Харків, 2016.- 19с.
 19. Науковий вісник Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер.: Юриспруденція.- Одеса, 2014.- Вип.7.- 248с.
 20. Незнайко С.В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право /Станіслав Володимирович Незнайко; Нац. ун-т «Львівська політехніка».- Львів, 2016.- 20с.
 21. Огренчук Г.О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів: автореф. дис….канд. юрид. наук.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Ганна Олександрівна Огренчук; Нац. акад. внутр. справ.- К., 2016.- 20с.
 22. Оксанюк Н. М. Принципи спадкування в цивільному праві України: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Наталія Миколаївна; НДІ приват. права і підприємництва ім . акад. Ф. Г. Бурчака.- К., 2016.- 16с.
 23. Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України: монографія /Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого.-  Харків: Юрайт, 2016.- 200с.
 24. Право і суспільство: наук. журн. /ВНПЗ Дніпропетровський гуманіт. ун-т.- 2013.- №6.- 318с.
 25. Поетична енциклопедія. Герої Майдану. В 2 т.- Т.1 /упоряд. О. Федишин.- Івано-Франківськ: Вид. Супрун В. П., 2016.- 232с.: іл.
 26. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р.- К.: Нац. акад. прокуратури України, 2016.- 432с.
 27. Серебряник О.О. Інформація про особу як об’єкт цивільних прав: дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право /Олеся Олександрівна; Івано-Франк.ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2016.- 209с.
 28. Серебряник О.О. Інформація про особу як об’єкт цивільних прав: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Олеся Олександрівна Серебряник; Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2016.- 20с.  – 2 прим.
 29. Співдружність наук: архітектура, економіка, право: матеріали ІУ Міжнар. студент. наук. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18-19 листоп. 2016 р.).- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 502с.
 30. Устінський А.В. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Андрій Вікторович Устінський; Нац. акад. внутр. справ.- К., 2016.- 19с.
 31. Шпак Ю.А. Нормотворчість органів місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий вимір: дис….канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Юрій Анатолійович Шпак; Львів. держ. ун-т внутр. справ.- Львів, 2016.- 169с.
 32. Шпак Ю.А. Нормотворчість органів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. … канд..юрид.наук.: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія [політичних і] правових учень /Юрій Анатолійович; Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2016.- 16с. – 2 прим.
 33. Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування: тези доп. та повідомл. учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 листоп. 2016 р.) /за заг. ред. І.  Д.  Шутака.- Харків: Право, 2016.- 228с.   – 10 прим.
 34. Юсип В.В. Цивільно-правове регулювання строків і термінів у посередницьких договорах: автореф.дис….канд.юрид.наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Василь Васильович Юсип; Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака.- К., 2016.- 20с.
 35. Яцук Н. Є. Соціологія: навч.-метод. посіб.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016.- 204с.