13 Червня, 2016

Квітень-травень 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за квітень-травень 2016 року

   
 1. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569рр.): монографія.- Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009.- 628с.
 2. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХст.): навч.посіб.- Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014.- 904с.
 3. Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес: підручник.- К.: Алерта, 2015.- 352с.
 4. Гаврецька М.Й. Правовий режим української мови у Східній Галичині (1848-1939рр.): автореф.дис….канд.юрид.наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького.- К., 2015.- 20с.
 5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом»: з постатейними матеріалами.- Кн.1, 2, 3, 4, 5 /відп.ред. Б.М.Поляков.- К.: Ін Юре, 2015.-
 6. Калаур І.Р. Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики: монографія.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 480с.
 7. Масюк В.В., Акулова М.Ю. Цивільний процес у схемах і таблицях: навч.посі.- 2-ге вид., допов.- Харків: Право, 2015.- 192с.
 8. Михайленко В.В., Михайленко М.В. A Glossary of Political Terms on Cross-cultural Principles: English-Ukrainian = Англійсько-український глосарій політичних термінів на між культурних принципах для студентів-політологів та перекладачів.- Чернівці: Друк Арт, 2016.- 348с.
 9. Наука та освіта ХХ1 століття: матеріали звіт. викладац. та студ. наук.-практ.конф., 21 квіт. 2016р. /Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПКДГ, 2016.- 542с. – [2 прим.]
 10. Огренчук Г.О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів: автореф.дис….канд.юрид.наук.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Нац. акад. внутр. справ.- К., 2016.- 20с.
 11. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади /упоряд. Зоя Казанжи.- К.: Ін-т мас.інформації.- 2016.- 110с.
 12. Симон Петлюра: про українську внутрішню та зовнішню політику: з епістолярної спадщини (1919-1922 роки) /упоряд.: Л.Рябошапко, А.Луцький ; Івано-Франків.ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016.- 32с.: іл. [14 прим.]
 13. Студентські наукові дискусії поза форматом: архітектура, економіка, право: матеріали Ш круглого столу, 14квіт. 2016р. /Івано-Франків.ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: ІФУПКДГ, 2016.- 80с.
 14. Шевченко О.В. Економічна ефективність грунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис…. канд..екон.наук: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища /Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України.- К., 2016.- 26с.
 15. Шутак І.Д., Онищук І.І., Легін Л.М. Юридична техніка в схемах і таблицях: курс лекцій для бакалаврів.- Івано-Франківськ: Лабораторія акад.дослідж. правового регулювання та юрид. техніки; Дрогобич: Коло, 2016.- 232с.   – [11 прим.]
 16. Щурик М.В. Еколого-економічні та соціальні засади відтворення природних рекреаційних ресурсів: монографія /М.В.Щурик, А.В.Ключенко; Івано-Франків.ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: НАІР, 2016.- 260с. [2 прим.]