16 Грудня, 2016

Жовтень 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за жовтень 2016 року

   
 1. В Україні наша доля й воля: тем. бібліогр. покажчик до 25-ої річниці незалежності України /уклад. С.О. Чікальова.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 79с.
 2. Гаврилишин Б. Towards More Effective Societies: Road Maps to the Future [На шляху до більш ефективних соціумів: дорожня карта в майбутнє].- К.: Dolman Scott Ltd2009.- 219с.
 3. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Ужгород, 25-26 груд. 2015 р.) /ред..кол.: Ю.М.Бисага (гол.ред.), М.М. Алмаші, Я.О. Берназюк та ін.- Ужгород: Ужгор. нац. ун-т, 2015.- 268с.
 4. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- Курск: ООО «Призма», 2015.- №12.- 138с.
 5. Коментар до Кодексу суддівської етики /Рада суддів України.- К.: USAID “Справедливе правосуддя», 2016.- 140с. – 5 прим.
 6. Коник Д. Стратегічні комунікації: посіб. для держ. службовців.- К.: Представництво Світ. банку в Україні, 2016.- 256с.: іл. – 10 прим.
 7. Луцький М.І. Право і система законодавства Західно-Української Народного Республіки: автореф.дис….д-ра юрид. наук: 12.00.01- теорія та історія держави і права: історія політичних і правових учень / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна».- К., 2016.- 40с.
 8. Луцький М.І. Право і система законодавства Західно-Української Народного Республіки: дис….д-ра юрид. наук: 12.00.01- теорія та історія держави і права: історія політичних і правових учень / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна».- К., 2016.- 418с.
 9. Луцький М.І. Право і система законодавства Західно-Української Народного Республіки: монографія.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.- 412с.
 10. Науковий вісник Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер.: Юриспруденція: зб. наук. пр.- Одеса: Гельветика, 2015.- Вип.17, т.1- 166с.
 11. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Сер.: Право.- 2014.- Вип.29, ч.2, т.3.- 284с.
 12. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Сер.: Право.- 2014.- Вип.35, ч.2, т.1.- 218с.
 13. Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер.: Юридичні науки.- Херсон: Гельветика, 2014.- Вип.5-2, т.3.- 248с.
 14. Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер.: Юридичні науки.- Херсон: Гельветика, 2015.- Вип.3-2, т.3.- 286с.
 15. Право ua: наук.-практ. журн. /Харків. нац. ун-т внутр. справ.- Харків: ЮНЕСКО СОЦІО, 2016.- №1.- 176с.
 16. Право и политика: науч.-метод. журн. [Кыргызской Республики].- Бишкек: Типогр. Ос ОО «Алтын Танга», 2015.- №3.- 405с.
 17. Прикарпатський юридичний вісник: зб. наук. пр. /Нац. ун-т «Одеська юридична академія».- Івано-Франківськ; Херсон: Гельветика, 2015.- Вип.1 (7).- 136с.
 18. Прикарпатський юридичний вісник: зб. наук. пр. /Нац. ун-т «Одеська юридична академія».- Івано-Франківськ; Херсон: Гельветика, 2015.- Вип.2 (8).- 194с.
 19. Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (м.Київ, 24 квіт. 2015р.) /ред.кол.: В.В.Черний, М.В.Костицький, С.Д.Гусарєв та ін.- К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015.- 252с.
 20. Юридичний вісник /Нац. ун-т «Одеська юридична академія».- Одеса: Юрид. літ., 2014.- №3.- 390с.