14 Квітня, 2016

Березень 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за березень 2016 року

 

 1. Кіндюк Б.В. Історія українського лісового законодавства. Часи тоталітаризму та незалежної України 1929-2011рр.: монографія /Маріупольський держ. ун-т.- Одеса: Фенікс, 2011.- 348с.
 2. Національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014рр.): у 5 ч. /упоряд.: Л.Рябошапко, І.Вдовичин, В.Гринчак, А.Луцький, І.Томюк; за ред.. Л.Рябошапка, А.Луцького.- Львів: Ліга-Прес, 2014.- Ч.1. – 904с.; Ч.3. – 826с.
 3. Луцький А.І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні: монографія.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.- 312с.   (3прим.).
 4. Правове регулювання суспільства та проблеми юридичної техніки: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., груд. 2015р.- Івано-Франківськ: Лабораторія акад.дослідж.правового регулювання та юрид.техніки; ПП. Бойчук А.Б., 2015.- 56с.
 5. Кельман Л.М. Правозастосовна діяльність: фактори впливу: монографія /Львів.держ.ун-т внутр.справ.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2009.- 192с.   (11прим.).
 6. Кельман М.С. Методологічні проблеми теорії держави та права: (курс лекцій) /Львів.держ.ун-т внутр.справ.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010.- 124с.   (23прим.).
 7. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): навч.посіб. /Львів.держ.ун-т внутр.справ.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2008.- 212с.   (2прим.).
 8. Кельман М.С., Кельман Л.М. Словник термінів та визначень з курсу правознавства: навч.посіб. /Львів.держ.ун-т внутр.справ.- Львів, 2008.- 48с.   (2прим.).
 9. Кельман М.С., Кельман Л.М. Методичні рекомендації щодо підготовки, проведення, аналізу та оцінки відкритих занять у Львівському державному університеті внутрішніх справ України.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013.- 40с.   (2прим.).
 10.  Апаров А.М. Спортивне право України: навч.посіб. /Київ.держ.акад. водного транспорту ім. Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного.- К.: Істина, 2012.- 520с.  (5прим.).
 11.  Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнар. наук.-практ.симпозіуму (м.Івано-Франківськ,  11-12 берез. 2016р.) /Івано-Франк. ун-т права ім.. Короля Данила Галицького; Cei Cooperation Fund.- Івано-Франківськ: Ред.-вид.відділ ІФУПКДГ, 2016.- 238с.
 12.  Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матеріали III Всеукр. наук.-практ.конф. (м.Івано-Франківськ, 11-12 берез. 2016р.) /Івано-Франк.ун-т права ім. Короля Данила Галицького; Інститут кримін.-викон.служби; Івано-Франк. обласний осередок ВГО «Асоціація кримінального права».- Івано-Франківськ: Ред.-вид.відділ ІФУПКДГ, 2016.- 359с.
 13.  Зв’язки із громадськістю в судах: навч.-практ.посіб. для суддів і працівників апарату судів /авт.кол.:Д.Вон, Н.Петрова, Д.Філіпенко[та ін.];  Державна судова адміністрація України; Національна школа суддів України.- 2-ге вид., допов. і оновл. – К.: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2015.- 232с.    (2прим.).
 14.  Бути суддею. Професія чи покликання [посіб.-порадник] /О.Сироїд, Л.Денисенко, О.Шаповалова, І.Фадєєва; Національна школа суддів України.- К.: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2015.- 216с.    (3прим.).
 15.  Шевчук П.М. Україна над прірвою руїни і як запобігти загибелі державності нової української нації: моногр. наук.-іст. публіцистичний нарис.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.- 160с.
 16.  Михайленко В.В.  A Glossary of Linguistics and Translation Studies =Англійсько-український глосарій лінгвістичних та перекладацьких термінів.- Івано-Франківськ: ІФУПКДГ; Чернівці: ВД «Родовід», 2015.- 527с.
 17.  Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи: зб.тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції (м.Львів, 18-19 верес. 2015р.) /упоряд. Т.І.Созанський; Львів. держ. ун-т внутр. справ.- К.: ВАЇТЕ, 2015.- 244с.
 18.  Туляков В.О., Полянський Є.Ю., Дмитрук М.М. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації: навч.-метод.посіб. для студентів ін-ту прокуратури та слідства /Нац.ун-т «Одеська юридична академія».- Одеса: Фенікс, 2015.- 44с.
 19.  Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології: монографія /Львів. держ. ун-т внутр. справ.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011.- 492с.
 20.  Саінчин О.С. Протидія незаконній міграції в Україні (криміналістичні, кримінологічні та оперативно-розшукові аспекти): монографія /Херсонський держ. ун-т.- Херсон: Гельветика, 2016.- 436с.