24 Лютого, 2016

№12

Випуск журналу за 2015р. №12

Титулка

Зміст

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Костицький М. В. Методологія пізнання української історико-правової дійсності

Меленко С. Г. Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою

Луцький А. І. Інтеграція правових ідей і течій у формуванні правової ідеології як ознака сучасного цивілізаційного процесу

Мацькевич М. М., Ваньчук І. Д. Правове регулювання суспільних відносин: аспекти співвідношення його державної та недержавної складових

Луцький М. І. Історичні та міжнародно-правові підстави проголошення незалежності ЗУНР

Жукевич І. В. Проблеми визначення поняття «процесуальне право» у правовій науці України

Онищук І. І. Сутність правового моніторингу у механізмі правового регулювання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Книш В. В. Закони та підзаконні нормативно-правові акти України у юридичному забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України

Андрейченко С. С. Denial of justice як підстава для атрибуції державі поведінки судових органів

Білінський Д. О. Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України

Бадахов Ю. Н. Правові основи забезпечення діяльності органів державної безпеки України у 1941-1944 рр.

Смичок Є. М. Колізії податкового законодавства щодо визначення порядку стягнення з платників податків коштів у рахунок погашення податкового боргу

Гринчак І. В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру

Завада Х. В. Проблемні питання визначення поняття інтересів України у сфері державної  безпеки

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бабецька І. Я. Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг

Пожоджук Р. В. Правова природа енергосервісного договору

Ревуцький Т. І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Басиста І. В. Окремі особливості реалізації засади кримінального провадження – забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності

Мельник П. В. Криміналізація діянь у сфері охорони та раціонального використання земель

Мазур М. Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні

Тимчишин А. М. Тактичні особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво

Василенко К. І. Інтегрований вплив соціально-виховної роботи із засудженими на розвиток діяльності інституцій громадського суспільства та самодіяльних організацій засуджених у виправних колоніях

Завада Т. Р. Деякі питання обсягу поняття службової особи суб’єкта господарювання, як спеціального суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В. Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів

Борович О. В. Прожитковий мінімум як основа реалізації конституційної гарантії громадян

Шашко В. О. Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці

Шевчук О. А. Методологічні принципи формування бізнес-лідерства підприємств на ринку

Криховецький І. З. Питання стратегічного управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі

Однорог М. А. Інвестування корпоративних структур в сільськогосподарських підприємствах АПК

Луцька Н. І. Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва

Кравченко В. П., Кравченко Н. В. Дефіцит державного бюджету України, негативні наслідки та шляхи подолання

П’ятничук І. Д. Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування

Тимоць М. В. Роль фінансово-інституційного  регулювання  у процесі відтворення природних ресурсів

Цюцяк І. Л. Сутність та методика виявлення помилок і перекручень у порядку облікового відображення складових власного капіталу

Цюцяк А. Л. Контроль в системі управління якістю на підприємствах ресторанного господарства

Коробка В. М. Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій

Рижий І. Б. Створення рекламного продукту

Івашків Т. С., Федик Л. Б. Економічні погляди митрополита А. Шептицького

Амалян А. В. Облік та визнання доходу у мультикомпонентних операціях торговельних закладів у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15)

Шутак І. Д., Сворак С. Д. Сучасні підходи до правової ідеології (Рецензія на монографію Луцького А. І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 312 с.)

Семенченко С. А. Рецензія на наукове видання [Правова доктрина України  :  5 т. – Харків : Право, 2013]

Вихідні дані