24 Березня, 2016

Доктор філософії

  1. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

       Бібліотека ВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького є його провідним структурним підрозділом,  виконує функції науково-інформаційного, культурного, освітнього центру і забезпечує повний цикл постачання інформації, її збір, наукову обробку, систематизацію, збереження, пошук і надання послуг професорсько-викладацькому складу, аспірантам, магістрам, студентам і працівникам ВНЗ.

Бібліотека має загальний читальний зал і спеціалізований (комп’ютерна лабораторія) для роботи в мережі Інтернет та приміщення для розташування книгосховищ.  Загальна площа бібліотеки – 468 кв.м., в т.ч. читальних залів – 335 кв.м. Читальні зали бібліотеки розраховані на 140 посадкових місць. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється на 2 абонементах. Для  читачів бібліотеки оформлено алфавітний, систематичний і краєзнавчий  каталоги  з інформацією про весь бібліотечний фонд, картотеку газетно-журнальних статей, картотеки «Авторефератів дисертацій» і монографій;  картотеку матеріалів наукових конференцій, а також  картотеки праць професорсько-викладацького складу та наукових робіт студентів університету .

Бібліотечний фонд нараховує 32 556 примірників літератури , із них:  економічної літератури – 6 047  книг, юридичної літератури – 8 835 книг, будівництво та архітектура – 1 801 книга, загальноосвітньої – 5 604 книги, художньої літератури – 6 943 книги , 3326 прим. – брошурного фонду + 57 електронних диски та  452 електронні  копії підручників та навчальних посібників. Із загальної кількості книжкового фонду – 22 287 ( 68%) примірників  це навчальна література, а також 287 назв монографій. На одного студента в середньому доводиться 19 примірників навчальної літератури. Бібліотека отримує 35 назв періодичних видань: із них  – економічних видань – 7 , 4  назви за галуззю знань «Будівництво та архітектура», 14 – юридичних видань, 2 – з інформаційних технологій, загальноосвітніх – 8. Фахові періодичні видання, внесені до переліку  президії ВАК України,  складають –     40  %.

Бібліотечний фонд  формується згідно з навчальними планами, шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо, відео видань та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном.

Щороку книжковий фонд бібліотеки поповнюється більше як на тисячу примірників книг.

Вся література обліковується в інвентарних книгах, які оформлені належним чином з початку заснування бібліотеки. А також бібліотечний фонд заноситься в електронну базу даних і відображається в традиційних карткових каталогах і картотеці газетно-журнальних статей.

Повне, оперативне і якісне обслуговування користувачів здійснюється на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів через систему каталогів і картотек, оформлення виставок навчально-методичної літератури, розкриття культурно-історичної, духовної спадщини, ідей національного державотворення через пропаганду книги, проведення літературно-музичних вечорів спільно з викладачами університету, студентським самоврядуванням та самостійно згідно плану проведення масових заходів.

По мірі нових надходжень літератури випускається сигнальний бюлетень «Бібліотека інформує».

Бібліотека забезпечена персональними комп’ютерами. Постійно враховуються перспективні варіанти використання сучасних технологій для доступу до інформаційних ресурсів, розробляються нові методи на допомогу викладачам і студентам, а головне вивчається читацький контингент, його потреби та інтереси в інформаційному просторі. Функціонування університетської локальної комп’ютерної мережі забезпечує студентам і викладачам можливість безлімітного доступу до глобальної мережі Інтернет та  Wi-Fi. Формується електронна бібліотека як інноваційна складова віртуального інформаційного середовища університету.

Бібліотекою університету  на даний момент користується 1214 чол. (із них по коледжу – 318 читачів).


Додаток 6
Ліцензійних умов
Таблиця 1

  1. Інформація про наявність бібліотеки

 

 

 

Найменування бібліотеки

 

 

Площа

(кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників) Площа читального залу (кв.метрів), кількість місць  

 

Примітка

 

Бібліотека Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького 468 кв.м 32.556 прим. 335 кв.м., 140 посадкових місць Наявна електронна бібліотека (доступ http://library.iful.edu.ua) в стадії наповнення